Keravan Jalotuksen tavoitteena on olla edelläkävijä, johon uudet keskukset ja yhteisöt voivat tukeutua. Tämä työ alkaa nyt ja Keravan Jalotus tarjoaa perustamisapua ja luentoja Jalotuksen mallista aiheesta kiinnostuneille kunnille, yhdistyksille ja yhteisöille.

”Viime vuonna, Jalotuksen perustamisaikana, tutustuimme eurooppalaisiin arjen kiertotalouskeskuksiin. Nyt jatkohankkeessa alamme tehdä näiden edelläkävijöiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Opimme toisiltamme ja kehitämme yhdessä uutta, jalkautamme mallia muualle Suomeen ja myös kansainvälisesti”, kertoo yhteisön perustaja Anna Evilä.

Tätä varmistamaan Jalotus on Keravan kaupungin lisäksi saanut tukijakseen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran. Sitra haluaa hankkeella varmistaa, että toimiva malli monistuu ja yleistyy. Sitra rahoittaa jalottajien kehitystyötä ja yhtenä tuloksena se julkaisee Jalotus ry:n tekemän Arjen kiertotalousyhteisö -mallin kaikkien käytettäväksi ja kopioitavaksi. Sitra on myös julkaissut Suomen kansalliseen kiertotalouden tiekartta 2.0:n, johon Jalotus kuuluu yhtenä konkreettisena toimenpiteenä, joka vauhdittaa Suomen siirtymää kohti kiertotaloutta.

”Jalotuksen toimintamallin avulla jokainen meistä voi elää elämää, joka ei perustu luonnonvarojen ylikuluttamiselle. Keinot, tavat ja tieto ovat olemassa, mutta ne ovat vielä kovin vaikeasti löydettävissä ja niiden mukaan eläminen on vaikeaa toteuttaa. Jalotus tekee kestävästi elämisestä mahdollista”, Jalotus ry:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Helle kertoo.

continue reading in English:

Jalotus-concept will be multiplied in Finland, and an international network will be created

The aim of Jalotus Kerava is to be a forerunner, to which the new centers and communities can lean on. The work starts now, and Jalotus Kerava will offer help with setting up new centers and give lectures to those municipalities, associations and communities who are interested of the Jalotus concept.

”Last year, during the setting up period of Jalotus Upcycling Collective, we got to know a few of the European upcycling centers. Now in this continuation project we are starting to do co-operation with these pioneers. We will learn from each other and develop new things together. We will implement the Jalotus-concept in to other locations in Finland and also abroad” says the founder of the collective Anna Evilä.

To assure this work Jalotus has got the Finnish Innovation Fund Sitra as a supporter along with the City of Kerava. With this project Sitra wants to ensure that the working concept will multiply and generalise. Sitra will fund the upcyclists development work, as a one of the outcome it will publish a Circular Economy Center for Everyday Life – model for anyone to use and copy. Sitra has also published the Finnish National Circular Economy Roadmap 2.0 which includes Jalotus as one of the best practices that can accelerate the transfer to a circular economy in Finland.

”With the Jalotus operating model everyone of us can live life, which isn’t based on overconsumption of natural resources. The means, ways and knowledge are already there, but they’re still a bit difficult to find and living according to them is quite challenging. Jalotus will make sustainable living possible”, rejoices the chairman of the Jalotus board Lauri Helle.