Jalotus on saanut STEA:lta myönteisen avustusehdotuksen kolmen vuoden kehittämishankkeeseen. Hankkeessa luodaan ja kehitetään kestävän elämäntavan osallisuus- ja vapaaehtoistoimintamalli, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Toimintamallin käyttöön koulutetaan toimijoita ja yhdistyksiä ympäri Suomea.

Osallisuusmalli mahdollistaa eläkeläisille, lapsiperheille ja nuorille aikuisille tasavertaisen mahdollisuuden osallistua ja oppia kestävästä elämäntavasta ja vaikuttaa omaan ympäristöönsä elämäntilanteesta riippumatta. Toiminta lisää yhteisöllisyyttä, vähentää yksinäisyyttä ja ilmastoahdistusta sekä tukee elämänhallintaa. Toiminnan teemoina ovat ympäristö-, luonto- ja eläintoiminta, ja se toteutetaan vapaaehtoistyönä ja ohjattuna toimintana.

Hyödynnämme jo hyväksi havaitsemiamme malleja, joita skaalaamme ja kehitämme avustuksen turvin yhdessä kohderyhmien kanssa. Toimintaa kehitetään Jalotuksen päätoimintapaikassa Keravalla, josta toimintamalli jalkautuu verkostotyön ja koulutuksen keinoin valtakunnallisesti.

Jalotuksen tärkein tavoite on kestävän elämäntavan mahdollistaminen ja ilmastoahdistuksen kääntäminen toivoa herättäviksi konkreettisiksi teoiksi. Kestävään elämään liittyy myös sosiaalisen kestävyyden käsite, eli yhteisöllisyyden luominen, hyvinvoinnin vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen. Erilaiset kohderyhmät toimivat meillä yhdessä, eivät erikseen. Toimintaan osallistujat ovat kokeneet sen tarjoavan osallistumismahdollisuuksia kaikille taitojen ja voimavarojen mukaan. Haluamme vastata paremmin muiden yhdistysten tarpeeseen kehittää toimintaansa kaltaiseksemme.

Tällä hetkellä toimintaa ohjataan vapaaehtoisvoimin tai rahoitetaan osallistumismaksuilla. Jalotus toimii työelämäyhteistyökumppanina erityisammattioppilaitos Spesialle. Työttömiä ja osatyökykyisiä kuntoutujia on otettu työkokeilujaksoille mahdollisuuksien mukaan.

Tavoite 1

Osallisuustoimintaan osallistuneet kokevat että järjestämämme yhteisöllinen kestävän elämän toiminta on vähentänyt yksinäisyyttä, lisännyt yhteisöllisyyttä ja kestävän elämän taitoja.

Toimenpiteet:

Yhteisöllistä tekemistä sekä osallisuuden ja ympäristöön vaikuttamisen
mahdollisuuksia yhdessä eri kohderyhmiä erottelematta. Jokainen on tärkeä ja
jokaisen taitoja tarvitaan. Maaliskuussa 2023 hankkeen alkaessa tavoitetaan kohderyhmiä ja suunnitellaan toiminnan tarkempaa sisältöä. Ohjattua toimintaa voivat olla esimerkiksi ohjatut arjen kestävän elämäntaitojen oppiminen (ruoka, korjaus, huolto), cityfarmarivuorot, eläinpesien
nikkarointi, ympäristötalkoot, yhdessä suunnitellut ympäristötempaukset, yhdessä
oloa ja retkeilyä luonnossa.

Ohjattua toimintaa, vapaaehtoistoimintaa, vertaiskursseja ja avointa ryhmätoimintaa elokuusta 2023 joulukuuhun 2025.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät kyselytutkimukset sekä eri mittarien seuranta.

Tavoite 2:

Kehittämäämme avoimeen osallisuus- ja vapaaehtoistoimintaan osallistuneista ja vapaaehtoisista valtaosa kokee, että toiminta hyvin koordinoitua, motivoivaa sekä tarjoaa tasavertaisen mahdollisuuden osallistua kestävän elämäntavan mukaan elämiseen.

Toimenpiteet:

Yhteisöllistä tekemistä sekä osallisuuden ja ympäristöön vaikuttamisen mahdollisuuksia yhdessä eri kohderyhmiä erottelematta. Jokainen on tärkeä ja jokaisen taitoja tarvitaan.

Osana osallisuushanketta Jalotuksen vapaaehtoistoimintaa kehitetään koordinoiduksi toiminnaksi. Toiminta kohdentuu toivoa luovaan konkreettiseen ja yhteisölliseen tekemiseen ekologisesti kestävämmän elämän edistämiseksi. Aktiivisia vapaaehtoisia tuetaan hankkeen aikana ottamaan mukaan toimintaan henkilöitä, jotka eivät voimavarojen tai toimintakyvyn vuoksi voi ottaa aktiivista
roolia toiminnan toteuttamisesta.

Elokuu 2023-joulukuu 2025: ohjattua toimintaa, kuten ympäristön ennallistamistempauksia, vertaiskursseja, innovaatiotoimintaan osallistumista ja luontoyhteystoimintaa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät kyselytutkimukset sekä eri mittarien seuranta.

Tavoite 3:

Osallistuneista nuorista yli puolet kokee, että yksinäisyys on vähentynyt ja yhteisöllisyys sekä osallisuus kestävän elämäntavan mukaan elämiseen on lisääntynyt.

Toimenpiteet:

Maaliskuussa hankkeen alettua toiminnan suunnittelu yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena auttaa nuoria innostumaan elämästä, kääntämään ilmastoahdistus toivoa herättäviksi teoiksi sekä voimaantumaan käsillä tekemisestä ja luontoympäristöstä.

Ohjattu toiminta, esimerkiksi oman elämän kestävien tekojen opettelu ja toteuttaminen, luontotoiminta ja luontoyhteyden tukeminen, eläintoiminta sekä nuorten tukeminen myös toiminnan ohjaajiksi heidän omien voimavarojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan.

Hankkeen myöhempinä vuosina nuorten toiminnan kehittäminen ja jalottaminen osaksi kaupungin palveluvalikoimaa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät kyselytutkimukset sekä eri mittarien seuranta.

Tavoite 4:

Osallisuus- ja vapaaehtoistoimintamme on vähentänyt ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyviä ahdistuksen tunteita sekä lisännyt toiveikkuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia puolella osallistujista.

Toimenpiteet:

Tavoitteeseen vastataan edellä kuvatulla toiminnalla, jossa läpileikkaavaa on kestävän elämän teemat. Toiminnassa tuetaan osallistujia löytämään omiin tavoitteisiin ja omaan elämäntilanteeseen löytyviä konkreettisia tapoja toteuttaa ekologisesti kestävämpää elämää. Keskitytään toivoa luovaan ympäristötoimintaan ja annetaan tilaa aiheesta kumpuavien tunteiden käsittelyyn.

Osallistujamääriä tilastoidaan, tehdään kyselytutkimuksia ja seurataan erilaisia mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoite 5:

Osallisuus- ja vapaaehtoistoimintamalli, jossa kestävämmän elämän eläminen ja oman ympäristön tilaan vaikuttaminen on mahdollista elämäntilanteesta riippumatta, on levinnyt laajalle yhdistyskentässä. Meidät tunnistetaan aiheen parhaana kouluttajana. Olemme motivoineet ja kouluttaneet valtaosan yhteistyöyhdistyksistämme sisällyttämään olemassa olevaan toimintaansa kestävää elämäntavan huomioivan näkökulman ja vahvistamaan yhdistyksen kohderyhmien kestävän elämäntavan taitoja.

Toimenpiteet:

Kuvataan hankkeen aikana kehitetyt hyvät toimintamallit, esitellään ja jalkautetaan niitä verkostoihin sekä verkkoon kaikkien saataviksi. Koulutetaan toimintamallin käyttönottoa yhteistyöyhdistyksissä sekä muissa toimijatahoissa. Tuotetaan laadukas materiaali toimintamallista ja sen käytöstä eri kohderyhmien kanssa.

Kysellään yhteistyöyhdistysten palaute tehdyistä toimenpiteistä ja materiaaleista.

Hanke tukee merkittävästi sosiaalista kestävyyttä paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Jalotuksen toiminta kehittyy yhteisöllisesti ja moninaisesti. Kestävän elämäntavan eri osa-alueet saavat näkyvyyttä ja jalansijaa ihmisten arjessa.

Hanke on meille erittäin suuri saavutus ja uudenlainen aluevaltaus Jalotuksen toiminnassa. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee Stean avustusehdotuksista viralliset päätökset tammi-helmikuussa 2023, jonka jälkeen kerromme heti, miten hankkeen toimintaan voi tulla mukaan. Päätöstä odotellessa meille voi vinkata osaavista hankepäälliköistä, jotka kokevat osallisuuden ja kestävän elämäntavan edistämisen elämäntehtävikseen. Yhteydenotot: anna.evila@jalotus.fi

Tule mukaan Jalotuksen toimintaan! Liity yhdistyksen jäseneksi ja seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: Facebook, Instagram, LinkedIn ja Youtube. Tilaa uutiskirjeemme tästä linkistä!